Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM www.majru.com, z dnia 3.04.2017 r. (aktualizacja: 21.04.2024 r.)

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. LAVENDER – sprzedawca, właściciel www.majru.com, producent Towarów prezentowanych na stronie www.majru.com lub pośrednik w sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie internetowej. Pełne dane przedsiębiorcy: LAVENDER Janusz Trzciński, ul. Marii Konopnickiej 22, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-273-29-22, REGON 366447045, witryna internetowa: www.majru.com, adres e-mail: biuro@majru.com, telefon kontaktowy +48 889 732 681. Konto bankowe Alior Bank o/ Nowy Sącz, Rynek 16, numer konta 59 2490 0005 0000 4500 1161 7491.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.majru.com;

1.5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.majru.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy LAVENDER a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.majru.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem internetowym www.majru.com, prowadzony jest przez następujący podmiot gospodarczy: LAVENDER Janusz Trzciński, ul. Marii Konopnickiej 22, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-273-29-22, REGON 366447045, witryna internetowa: www.majru.com, adres e-mail: biuro@majru.com, telefon kontaktowy +48 607 820 351.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa LAVENDER zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.majru.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, w formacie PDF.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, właściwości użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Ze Sklepu Internetowego można korzystać na dwa sposoby:

a) dokonując zakupów bez konieczności rejestracji, podając jedynie konieczne do przeprowadzenia weryfikacji i wysyłki Zamówienia dane,

b) dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym majru.com, co w przyszłości ułatwi i przyspieszy kolejne transakcje zakupów oraz pozwoli śledzić historię zamówień,

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

3.3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

3.4. LAVENDER może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez LAVENDER za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LAVENDER.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody LAVENDER.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach niniejszej witryny internetowej usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla LAVENDER,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.majru.com, dokonać wyboru Towaru z menu Produkty, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, jego ilości, metody zapłaty. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych – pola oznaczone gwiazdką * – wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) dane adresowe Klienta (Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, ponieważ na taki adres zostanie nadana przesyłka i LAVENDER nie ma możliwości sprawdzenia ich poprawności. Jeśli Klient zauważy błędy po zatwierdzeniu zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym LAVENDER mailowo lub telefonicznie).

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LAVENDER Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Majru – otrzymaliśmy Twoje zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.9.1. Za dokonany zakup Klient otrzymuje paragon lub fakturę w zależności od wybranej opcji. Dokumenty te mogą zostać wysłane do Klienta w formie elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

V. Dostawa

5.1. Realizujemy dostawy na teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagraniczne.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów na teren Polski odbywa się:

a) przesyłką do paczkomatu realizowaną przez firmę InPost,

b) przesyłką kurierską realizowaną przez firmę InPost,

c) przesyłką kurierską realizowaną przez firmę DPD,

d) przesyłką do wybranego punktu DPD pick-up,

e) poprzez odbiór osobisty pod adresem: LAVENDER Janusz Trzciński, ul. Marii Konopnickiej 22, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku wybrania tej opcji niezbędne jest wcześniejsze umówienie się na termin i godzinę odbioru z uwagi na trwające prace produkcyjne, które wymagają wykonywania nieprzerywanych czynności z uwagi na charakter i metody produkcji!!!

5.2.1 W przypadku wysyłek ZAGRANICZNYCH prosimy o indywidualny kontakt z nami, składanie zamówień drogą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@majru.com. Koszty wysyłki sprawdzamy każdorazowo, gdyż zależą one od wagi przesyłki i miejsca docelowego, zgodnie z tabelami kalkulacyjnymi dostawców, kurierów.

5.3. Koszty dostawy ujęte są na stronie internetowej www.majru.com w menu dolnym, w zakładce Sposoby i koszty dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. Termin nadania przesyłki przez LAVENDER wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym będziemy informować na stronie sklepu, na naszym koncie na Facebooku i Instagramie.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.majru.com oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.

5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Zamówione Towary – paragonu lub faktury.

5.7. Po wysyłce zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail o zakończeniu procesu realizacji zamówienia i wysyłce towarów. Przesyłka na terenie Polski powinna dotrzeć do Klienta w ciągu 24-48 godzin od jej nadania. Klient powinien oczekiwać na kuriera, ustalić alternatywne miejsce pozostawienia przesyłki w przypadku jego nieobecności pod podanym adresem, odbierać telefony lub na nie oddzwaniać. Firma kurierska podejmuje 2 próby doręczenia przesyłki, a następnie zwraca ją do Nadawcy. Jeżeli zwrot nastąpi z powodu zaniedbań Klienta (np. błędny adres, numer telefonu, brak kontaktu itp.), Nadawca może wysłać ją ponownie na jego koszt.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, w kwotach brutto, z uwzględnieniem podatku VAT. Sprzedawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

6.2. Klient ma możliwość zapłaty za złożone Zamówienie w następujący sposób:

a) przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego Alior Bank o/Nowy Sącz, Rynek 16, numer konta: 59 2490 0005 0000 4500 1161 7491,

b) płatnością w systemie Przelewy24,

c) płatnością BLIK za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

d) osobiście w przypadku odbioru zamówienia w naszej siedzibie w Nowym Sączu.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta:

7.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny uzasadniającej odstąpienie od Umowy sprzedaży.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować LAVENDER o swojej decyzji, o odstąpieniu Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. oświadczenie wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, korzystając z gotowego wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dostępnego na Stronie internetowej www.majru.com lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na Stronie Internetowej www.majru.com).

7.4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, LAVENDER niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania w formie e-mail.

7.5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar LAVENDER niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy sam fakt odesłania Towarów, nie zaś ich dostarczenie do LAVENDER.

7.6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może być skutecznie zrealizowane tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zamówiony wcześniej Towar nie nosi śladów użytkowania, nie jest uszkodzony.

7.7. Klient może skorzystać z gotowego wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.8. Klient  zwraca Towar na własny koszt.

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

1) W przypadku dopełnienia przez Klienta wszystkich wymaganych procedur dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży, czyli przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i odesłania na własny koszt zwracanych Towarów, LAVENDER niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszelkie poniesione koszty Zamówienia, po uprzednim otrzymaniu Towarów z powrotem z uwzględnieniem najtańszej opcji przesyłki.

2) LAVENDER dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Zazwyczaj dokonuje się zwrotu płatności w formie przelewu tradycyjnego.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. LAVENDER odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@majru.com lub na adres pocztowy. LAVENDER zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. LAVENDER jest producentem Towarów wskazanych w ofercie strony www.majru.com. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu terminu przydatności do użycia sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w informacjach na opakowaniu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. LAVENDER podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LAVENDER o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres pocztowy LAVENDER lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@majru.com lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.majru.com.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. LAVENDER zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LAVENDER a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – właściwym Sądem do rozpatrywania spraw jest Sąd w Nowym Sączu.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LAVENDER a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LAVENDER.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.